COMPANY PHILOSOPHY

1ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • หามาตรการป้องกันและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ
  • ขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของโครงการ

2คำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของโครงการ 3 ประการ

ตรวจคุณภาพงาน

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงาน
ให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

บริหารต้นทุน

บริหารงบประมาณก่อสร้าง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทุ่นเวลา

ส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด

3มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น

  • จัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาชีพ ทักษะและวิธีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เห็นคุณค่าของบุคลากรแต่ละคนว่าเป็นส่วนสำคัญของการทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดในแต่ละโครงการ