CLIENT’S SUCCESS IS OUR SUCCESS

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งครอบคลุมอาคารประเภทต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ท ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงงานและคลังสินค้า ศูนย์ประชุมและ จัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการโครงการทุกขนาดและทุกประเภท โดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการอยู่เสมอเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจดังกล่าว

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งด้านวิธีการก่อสร้าง กระบวนการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างจึงต้องวางแผนด้วยความรอบคอบเพื่อให้โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงตามที่เจ้าของโครงการมุ่งหวัง บริษัทฯ ให้บริการวิชาชีพทั้งด้านความรู้ทางวิศวกรรมและทักษะการบริหารงานก่อสร้างเพื่อผลักดันให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

บริษัทฯ มีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถหลายฝ่ายรับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้บริหารโครงการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและประสานการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาชีพ ประสบการณ์ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนและจัดการโครงการเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่เจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและขจัดปัญญาและความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของโครงการ

 • 2561

  บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น บริษัทอิสระ และยังคงให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

 • 2537

  บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด โดยการโอนบุคลากรผู้มีความชำนาญในวิชาชีพจากฝ่ายวิศวกรรมและควบคุมงานก่อสร้างมาสังกัด
  บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด

 • 2562

  บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น
  บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จำกัด