HONESTCONSULTANT

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งครอบคลุมอาคารประเภทต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ท ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงงานและคลังสินค้า ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ  บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการโครงการทุกขนาดและทุกประเภท โดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการอยู่เสมอเพื่อเป็นผู้นำในการบริหารโครงการงานก่อสร้าง

SERVICES

การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงก่อนการก่อสร้าง
ช่วงก่อสร้าง 
ช่วงหลังก่อสร้าง
ตามรายละเอียดการให้บริการข้างต้น
 

การจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

 • ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการและจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI)
 • ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการเรื่องเงื่อนไขของแต่ละสัญญา
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญาผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา
 • แนะนำเรื่องงานเพิ่ม-ลดแก่ผู้รับเหมาตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ
 • ตรวจสอบข้อเสนอแนะและเงื่อนไขของผู้รับเหมาที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ตรวจสอบและประเมินผลงานรายเดือนและแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของงาน

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง

ในกรณีที่เจ้าของโครงการต้องการให้มีตรวจสอบและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะมอบหมายบุคลากรเข้าตรวจงาน ณ หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ตลอดจนเสนอรายงานการตรวจงานก่อสร้างต่อเจ้าของโครงการด้วย

การจัดประกวดราคา

 • เสนอแนะต่อเจ้าของโครงการถึงวิธีการและขั้นตอนการประกวดราคา 
 • จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification) เพื่อประโยชน์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดราคา 
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อรับทราบเงื่อนไขพิเศษสำหรับการจัดทำข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) 
 • จัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา 
 • ประสานงานกับผู้เข้าร่วมประกวดราคาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเอกสารบันทึกแนบท้ายเพื่อการต่อรองราคาและเงื่อนไข ตลอดจนการจัดทำเอกสารสัญญา
 • เปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคา 
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้ประกวดราคาพร้อมทั้งต่อรองราคา
 • จัดทำเอกสารสัญญาว่าจ้าง 

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

ช่วงก่อนการก่อสร้าง

 • การวางแผนงบประมาณ
 • การประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อประเมินงบประมาณของโครงการ
 • การประมาณราคา
 • การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และ Value Engineering

ช่วงก่อสร้าง

 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการหรือตัวแทนเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้รับเหมาเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติม เงื่อนไขและความแตกต่างของสัญญา
  การบริหารคุณภาพ 
 • การบริหารต้นทุนก่อสร้างและงานที่เปลี่ยนแปลง 
 • ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงิน
 • การควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและ Value Engineering ตรวจสอบและจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

การออกแบบและก่อสร้าง

บริษัทฯ พร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบสำหรับงานก่อสร้างทุกขนาด โดยการทำงานประสานกันระหว่างทีมงานและพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าประสงค์ของเจ้าของโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งสามด้าน ดังนี้:

เวลาการก่อสร้างกระชับ
ประหยัดงบประมาณ
ผลงานดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยินดีให้บริการด้านต่อไปนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของโครงการ งบประมาณและแนวทางการออกแบบเพื่อหาแนวคิดในการออกแบบ จนกระทั่งได้บทสรุปงานออกแบบที่เหมาะสม 
 • ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการด้านระยะเวลาของการดำเนินงานตั้งแต่งานออกแบบตลอดจนงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
 • จัดเตรียมแบบในแต่ละขั้นตอนการออกแบบ
 • จัดทำประมาณการงบประมาณเพื่อตรวจสอบราคาและวิศวกรรมคุณค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมกับงานออกแบบ
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและงบประมาณ
 • วางแผนขั้นตอนงานก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณและงานเพิ่ม-ลดต่างๆ